-

Засаг  даргын  Тамгын  газраас төрийн  албан хаагчдынхаа гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан “Авлигаас ангид гэр бүл”  уулзалт  арга  хэмжээ зохион байгуулав.

            Уулзалт арга хэмжээ нь Авлигын эсрэг хуульд заасан Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаж тайлагнахад   гэр бүлийн гишүүдийн мэдээлэл бичигдэж, мэдүүлэг  гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд болох тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл, тайлбар гаргах албан үүргийн төрлүүдийг танилцуулах зорилготой зохион байгуулагдав.

            Мөн уулзалт арга хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу гэр бүлийн гишүүдэд тухайн албан хаагчтай холбоотой байгууллагад хөтлөгддөг мэдээлэл лавлагааны баримт бичгүүдийг танилцуулав. Үүнд:

  1. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэлт ба гэр бүлийн мэдээлэл
  2. Тухайн албан хаагчийн  гүйцэтгэх ажил үүрэг ба  Миний ажлын үр дүн мэдээлэл
  3. Байгууллагын дотоод журамд заасан төрийн албан хаагчид үзүүлэх нийгмийн баталгааны зарим асуудал, ажлын цаг ашиглалт,сахилга хариуцлагын  талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл багтсан байна.