Сумын Төсвийн байгууллагуудын  2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас аудит хийж, орон нутгийн болон улсын салбарын  төсвийн 5 байгууллагад   санхүүгийн зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан байна.