Аймгийн Аудитын газрын дарга, аймгийн Засаг дарга нарын хамтран ажиллах зөвшилцлийн дагуу зохион байгуулагдаж байгаа “Санхүүгийн зөрчилгүй хамт олон” ажлын  хүрээнд Аудитын газрын санхүүгийн аудитын баг 2015 оны 05 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд тус суманд ажиллаж сум орон нутгийн удирдлага болон төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарт санхүү бүртгэл, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтын талаар  зөвлөмж зааварчилгаа өглөө.