Аймгийн ХШҮХ-ийн мэргэжилтэн Батхишиг сургалт хийж буй нь
дүнгийн хурал
2019 оны 10 дугаар  22-ны өдөр Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/784 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан  ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн суманд ажиллаа. Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газар, Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, Төрийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлын явцыг шалгах, төрийн албан хаагчдаас мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авах, ажлын байран дахь сургалтыг зохион байгуулж өдөр тутамын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шалган туслах баг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж ажиллаа.