Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрынхан  Сайхандулаан суманд 2015 оны 04-р сарын 09-ний өдөр Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг зөвлөн туслах үйлчилгээ, сургалт тандалт судалгаа, хяналт шинжилгээний арга хэлбэртэй хослуулах, эрсдэлийн судалгаа баазыг өргөжүүлэх, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ажиллав.

            Тус газрын Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Н.Мөнхцэцэг  “Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох тогтолцоог нэвтрүүлэх”,  “Дэлхийн хүнсний хэрэглээ чанар аюулгүй байдал”, “Аж ахуйн нэгжүүдэд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх нь”,  “Дарсны хэрэглээ чанарын шаардлага” “Хувирсан амьд организм” ерөнхий ойлголт зэрэг сэдвээр, энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 10 аж ахуй нэгж, 16 иргэнд сургалт зохион байгуулсан бол,  мөн газрын  Мал, амьтан, хорио цээр чанарын  улсын  байцаагч У.Мөнгөнхүү суманд  мал  эмнэлгийн  үйлчилгээ  эрхлэгч  “Бадрангуй сүрэг” ХХК-ний  үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэв.

            Мал эмнэлгийн нэгжийн үйл ажиллагааг  шалгах 1.15.1 хяналтын хуудсаар “Бадрангуй сүрэг” ХХК-нд эрсдэлийн үнэлгээ  тооцоход  бага  эрсдэлтэй  дүгнэгдсэн байна.

 

 Мэдээ бэлтгэсэн. МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Г.Алтангэрэл