Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/275 дугаар захирамжийн дагуу Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн салбар комиссын ахлагч, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Б.Номуунбат, Архивын тасгийн  дарга Ч.Чулуунцэцэг, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээлэл боловсруулалтын тасгийн дарга  Л.Цэцэгдарь нар   ажиллаж,  Байгууллагын архивын ажил, Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа, Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдлыг тус тус шалгалж үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж өгч ажиллаа.