Төрийн албан хаагч бүр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд заасан ажлаа цаг хугацаандаа хийж, гүйцэтгэлийн үр дүнг, тооцоо судалгаанд тулгуурлан бусдад танилцуулах, удирдлагаас шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшлийн ур чадвараа ажлын байранд сайжруулах,ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнгээ баг, хамт олны оролцоотой дүгнүүлэн ажилласан