Сумын баруун байрны гэрэлтүүлгийн ажлын тендер зарлагдаж ажлыг гүйцэтгэх компаниар Улаанбаатар хотын Эрчим-Өгий ХХК шалгаран, гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж дуусган суманд хүлээлгэн өглөө.