Хатанбулаг сумын баг, тамирчид
Улаанбадрах сумын баг, тамирчид
Сайхандулаан сумын баг, тамирчид
Мандах сумын баг, тамирчид

      1.Хийн дасгалын төрөлд  1-р байрт  Сайхандулаан сум , 2-р байрт Улаанбадрах сум, 3-р байрт Хөвсгөл сумын баг тамирчид

        2. 4*100 метрийн гүйлтийн төрөлд  1-р байрт Мандах сум, 2-р байрт Сайхандулаан сум, 3-р байрт Хөвсгөл сумын баг тамирчид

        3.  Шатар /эрэгтэй/  1-р байрт Ж.Төмөрмөнх /Хатанбулаг сум /,  2-р байрт Дүгэржав /Хөвсгөл сум /, 3-р байрт А.Санжаасүрэн /Сайхандулаан сум /

        4. Шатар /эмэгтэй/  1-р байрт Чулуунцэцэг /Хөвсгөл сум /,  2-р байрт  Наташа /Улаанбадрах сум /, 3-р байрт Гэрэл /Хатанбулаг сум /

        5. Одонбөмбөгийн төрөлд  /эрэгтэй/ 1-р байрт Пүрэв /Мандах сум /,  2-р байрт Чинбат / Хөвсгөл сум /,  3-р байрт  Шижирбаатар /Хатанбулаг сум /

Эмэгтэй    1-р байрт Буяндэлгэр /Мандах сум /, 2-р байрт  Нямсүрэн /Улаанбадрах сум/, 3-р байрт Майнбаяр /Хатанбулаг сум /

            6. Гарбөмбөгийн төрөлд  1-р байрт Эрдэм  ахлагчтай баг /Улаанбадрах сум/,  2-р байрт Пүрэв ахлагчтай баг /Мандах сум/,   3-р байрт Чинбат ахлагчтай баг  /Хөвсгөл сум/