2019.10.27-ны өдөр Дорноговь аймгийн ХАБЭХ-н салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ирж, 4 төсвийн байгууллага, 3 тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдээр явж хяналт шалгалт хийж заавар зөвөлгөө өгсөн