Жилийн эцсийн мал тооллогыг Сумын засаг даргын А/120 тоот захирамжаар сумын мал тооллогын комиссыг 9-н хүний бүрэлдэхүүнтэй, салбар комиссыг 20-н хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус байгуулан тооллогын ажлыг зохион байгуулав.
Сумын хэмжээнд нийт 164780-н толгой мал, 1380-н хүн ам тоологдсон байна. Өмнөх онтой харьцуулахад 19765-н толгой мал, 13-н хүнээр нэмэгдсэн үзүүлэлтэй байна.