2017 оны 05-р сарын 01-ны өдөр Шалган туслах баг 6 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр ирж ажиллаа. Төрийн захиргааны удирдлага, хууль эрх зүй, хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит, нийгмийн бодлого, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, санхүү, төрийн сан, төрийн албаны салбар зөвлөлийн зэрэг нийт 7 чиглэлээр шалган туслаж, сумын ЗДТГ, төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцан, ажлын байран дээр сургах, хууль тогтоомж, журмуудын талаар мэдээлэл өгч, төрийн албаны стандартыг хангуулах зэргээр сургалт, мэдээлэл, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа.