ОНЛАЙН СУРГАЛТЫГ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НД АНХ УДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Боловсруулсан: 4 дүгээр багийн засаг дарга М.Батдэлгэр

2018.04.12Дэлгэрэнгүй

2014 онд Цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл бүрэн хийгдсэн

Иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийн дагуу сумын төвийн эрчим хүчний хүчин чадал,цахилгааны найдвартай байдлыг хангах чиглэлээр нийт 04 квт-ын 3.9 км шугамын шинэчлэл, засварын ажил хийгдсэн.

2015.04.02Дэлгэрэнгүй