Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа хөтөлбөрийн хүрээнд албан хаагчдыг ажиллах нөхцөлөөр хангахад зориулж ОНТөсвөөс албан хэргийн 5ш компьютер техник хэрэгслийг 5 сая төгрөгөөр шинэчлэн нийт төрийн албан хаагчийн 33% нь ажиллах нөхцөлөөр хангагдлаа.