Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн эрүүл амгалан тайван орчин бүрдүүлэх ажлын тухай

Улаанбаатар хотод Тамхи, архины шалтгаант эмгэг судлалын төв, идэвхтэй амьдралын клуб ТББ, Тамхи,архины шалтгааны эмгэг судлалын төвтэй хамтран «Өөрийгөө өөрчилж сайхан амьдрах»-5 хоногийн сургалтанд17 иргэн сайн дураараа хамрагдаж Сургалт, замын зардалд 1495,0 мянган төгрөгийг Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, сумын Засаг даргын нөөц сангаас дэмжлэг үзүүлсэн.Сургалтанд хамрагдсан иргэдэд Эр зоригтон сертификат олгосон.

2015.04.02Дэлгэрэнгүй