2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний  Төрийн албан хаагчийн 4 айлын орон сууцны гадна засварын 10 сая төгрөгийн засварын  ажлыг Улаанбаатар хотын Альяс Треид ХХК гүйцэтгэж ашиглалтанд хүлээн авлаа.