1. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит VII дугаар хуралдааныг 2017 оны 12 дугаар сарын 14,15-ны өдрүүдэд хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэв.

               1.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурал, тэргүүлэгчдээс 2017 онд хийсэн ажлын тайлан

               2.Сумын 2017 оны төсөвт тодотгол хийх тухай

               3.Сумын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

               4.Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг хэлэлцэн дүгнэх тухай

               5.Сумын 2018 оны төсөв хэлэлцэн батлах тухай

               6.Сумын газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөө батлах тухай

               7.Шагналын журам батлах тухай

               8.Газрын төлбөрийн үнэлгээ батлах тухай

            Хуралдаанд нийт 15 иргэдийн төлөөлөгч оролцов.