АЗДҮАХ”- 4.10.2, СЗДҮАХ- 4.3.6 Сумын хэмжээнд өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх заалтын хүрээнд Сумын аюулгүйн нөөцөд Сүхбаатар аймгаас 500 боодол өвс, Дундговь аймгаас 98 шуудай тэжээл татан аваад байна. 
2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаас өвсийг 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөд эхлэн нэг боодлыг нь 8000 /найман мянган төгрөг /, нэг шуудай тэжээлийг 13000 /арван гурван мянган төгрөг/ -өөр худалдаалахаар шийдвэрлээд байна.