Аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Дэлгэрбаяр, нарийн бичгийн хамт  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг  талаар иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, сумын Гэмт ухэргийн урьдчилан сэргийлэх сумын зөвлөлийн ажилтай танилцаж, баг, байгууллагуудын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар хийсэн ажилтай танилцаж,  заавар, зөвлөгөө өгч ажиллав.