Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн зарцуулалт, үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

2013-2015 онд сум хөгжлийн сангаас хөнгөлттэй зээлд хамрагдсан иргэдийн төслийн үйл, ажиллагааа хэрэгжилтийг " Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах хяналт тавих журам"-ын дагуу захиран зарцуулж байгаа эсэхэд хяналт шалгалт явуулах

2015.10.29Дэлгэрэнгүй