ЭМД-ын сангаас санхүүжих жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох хэмжээ

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл,сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний үнэ, даатгалын сангаас олгох хэмжээ

2015.09.28Дэлгэрэнгүй