Хариуцлагатай уул уурхай-2019 зөвөлгөөнийг Улаанбаатар хотод 2019 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулж сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 16 компаний төлөөлөл оролцлоо. 2019 онд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажиллах байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлж орон нутгийн хяналт шалгалтын талаар танилцуулга мэдээлэл өгч ажиллаа.