Газрын харилцаатай холбогдсон өвөлжөө, хавааржааны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх шийдвэр  гаргахдаа  Багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн  сумын  Засаг даргад  өргөн мэдүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжид олгох газрыг дараа оны сумын газар зохион байгуулах төлөвлөгөөнд тусган  шийдвэрлэж байхаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ  хэрэгжүүлсэн. 2014 онд   Багуудын  ИНХ-р хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн 52 иргэнд  газар  эзэмшүүлэх, 19 иргэнд  газар  өмчлүүлэх хүсэлтийг сумын газар зохион байгуулах 2015 оны  төлөвлөгөөнд тусгаж баталгаажуулсан. 2014 онд  иргэн, аж ахуйн  нэгжид   газар эзэмшүүлэх өмчлүүлэхтэй холбогдсон сумын Засаг даргын 6 захирамжийг иргэдийн саналыг үндэслэн батлан гаргасан. 
Арга хэмжээний  үр дүн:
1.Бэлчээр ашиглалттай холбоотой иргэд хоорондын маргаан, гомдол гарахгүй болж, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад малчдын  идэвхи оролцоо  нэмэгдсэн.
2. Сумын төвийн тохижилт, газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн  төлөвлөлтийг боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэд өөрсдөө шууд оролцдог болсон.
3.Багуудын ИНХ-ын ирц нэмэгдэж,иргэдийн оролцоо  сайжирсан.
         4.Газрын харилцаатай холбоотой гаргаж байгаа иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтэнд хариу өгч  шийдвэрлэх цаг хугацаа  тодорхой ойлгомжтой,  ил тод, нээлттэй  болсон.