Орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар иргэдийн оролцоо дэмжлэг, санал,  хүсэлтийг хүлээн авах 70526913  дугаарын телефон утас,”  Э-мэйл sd70526913@ yahoo.com”  цахим хаяг, Сар бүрийн ажлаа мэдээлэх “Сайхандулаан” сэтгүүл,нийтэд  мэдээлэл шуурхай хүргэх  “Цахим мэдээлэл” зарын самбар, “Иргэдийн санал, хүсэлт бичгээр хүлээн авах хайрцаг”, Төсвийн ил тод байдлыг бий болгох “Шилэн данс” мэдээллийн булан ЗДТГазарт иргэдийг  хүлээн авах  “Угтах үйлчилгээ”-ний ажлын байр,  Иргэдэд үйлчлэх  “Нэг цонхны үйлчилгээний танхим” иргэдийн санал бодлыг хэлэлцэн шийдвэрлүүлэх “Иргэний танхим” байгуулж, иргэдээ  сонсож, ажлын алдаа оноогоо дүгнэн хэлэлцэх  мэдээллийн олон хэлбэрийг  бий болгон ажиллаж байна.
“Угтах үйлчилгээ” ажлын байранд ажлын 5 өдрөөр албан хаагч бүр тусгай хуваарийн дагуу ажиллаж, Угтах үйлчилгээнд ажилласан албан хаагчийн тэмдэглэл, ЗДТГазарт ирж үйлчилгээ авах иргэдийг бүртгэл, “Иргэдийн санал, хүсэлтийг утсаар болон амаар, цахим хэлбэрээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн бүртгэлийн баримт бичгийг тус тус хөтлөн сар улирлаар үр дүн тооцож ажиллаж байна. 2014 онд 766 иргэн угтах үйлчилгээгээр үйлчлүүлсэн.
 Арга хэмжээний  үр дүн, судалгаа дүгнэлт.
1. Иргэдийн үйлчилгээ авсан бүртгэлээс байгууллагын бүтэц орон тоо, ажлын байрны шинжилгээ судалгаа хийх, ажлын байруудын  үйлчилгээний хүрээ, ажлын  ачаалал, ач холбогдлыг эрэмбэлэн тогтоох судалгааны ажилд ашиглах
2. Иргэдийн санал, хүсэлтийг утсаар болон амаар, цахим хэлбэрээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн бүртгэлээс алслагдсан хөдөө орон нутагт төрийн үйлчилгээтэй холбоотой  санал хүсэлт,  лавлагаа мэдээллээ цахим болон зайнаас авах боломжийг судлан тогтоож, төрийн үйлчилгээг өрхөд хүргэж үйлчлэх явуулын ажлын байрыг бий болгох асуудлыг дэвшүүлэх
3. Иргэд төрийн үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх сэтгэл ханамжийг бий болгох, байгууллага үүднээс эхлээд амьд харилцааг эрхэмлэх байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх