Мэдээ
Сайхандулаан сумын 4 дүгээр багийн ИНХ зохион байгуулагдлаа.Сайхандулаан суманд 06 дугаар сарын 18-наас 06 дугаар сарын 22-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 06 дугаар сарын 04-нөөс 06 дугаар сарын 08-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 28-наас 05 дугаар сарын 31-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 21-нээс 05 дугаар сарын 25-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 14-нөөс 05 дугаар сарын 18-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 05 дугаар сарын 7-ноос 05 дугаар сарын 11-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 04-нийг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 23-наас 04 дүгээр сарын 27-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэлСайхандулаан суманд 04 дүгээр сарын 16-наас 04 дүгээр сарын 20-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан ажлын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Өрхийн дундаж хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Аймгийн төвөөс алслагдсан байдал

Цэцэрлэгт хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Сургуульд хамрагддаг- гүй хүүхдийн эзлэх %
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын %
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо
1000 хүнд ноогдох усны худгийн тоо